Regulamin newsletter

REGULAMIN NEWSLETTERA SKLEPU INTERNETOWEGO

„piekarniabuczek.pl”

  • INFORMACJE OGÓLNE
  • DEFINICJE
  • NEWSLETTER
  • WARUNKI REKLAMACJI
  • DANE OSOBOWE
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia 

i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter świadczonej przez Sprzedawcę, przez czas nieoznaczony.

Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie Produktów Sprzedawcy, nowościach w ofercie Sprzedawcy i aktualnych promocjach, jak również informacje o otwarciu nowych salonów lub inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. 

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Newsletter był wysyłany nie rzadziej niż co siedem dni.

DEFINICJE

Usługa Newsletter – nieodpłatnie świadczona elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonu komórkowego (SMS), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym (zwanego dalej „Newsletterem”), świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter, dostępnym pod adresem https://piekarniabuczek.pl/content/9-regulamin-newsletter;

Sprzedawca - przedsiębiorca Jan Buczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Jan Buczek”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 31-752 Kraków, ul.Kornela Makuszyńskiego 9A, NIP 6762142322, REGON 357152450, adres elektroniczny: biuro@pieczywo-buczek.pl, będący Sprzedawcą Produktów na Stronie Internetowej Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną;

Strona Internetowa - witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://piekarniabuczek.pl/, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów;

Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klient za pośrednictwem Strony Internetowej https://piekarniabuczek.pl/ składa Zamówienie na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji za pośrednictwem wybranych przez siebie dostawców;

Produkty - towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;

Klient - każdy Klient korzystający z usługi Newsletter lub nabywający Produkty w Sklepie Internetowym; 

Konto Klienta - oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, baza w systemie teleinformatycznym administratora Sklepu Internetowego, zawierająca dane Klienta, który zarejestrował się na Stronie Internetowej https://piekarniabuczek.pl/, służąca do realizacji składanych Zamówień w Sklepie Internetowym;

NEWSLETTER

Korzystanie przez Klienta z usługi Newsletter jest dobrowolne.

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:

komputer z dostępem do sieci internet;

 telefon komórkowy (w przypadku otrzymywania Newsletter w formie SMS)

przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;

aktywne konto poczty elektronicznej;

włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

 włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie Internetowej swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach usługi Newsletter. Na tak podany adres e-mail, Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do Newslettera. 

Po potwierdzeniu przez Klienta woli zapisania się do Newslettera oraz  zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Sprzedawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.

Brak potwierdzenia przez Klienta subskrypcji Newslettera skutkuje usunięciem przez Sprzedawcę wprowadzonych danych po 30 dniach.

Zapisanie się do usługi Newsletter możliwe jest również w trakcie zakładania Konta Klienta. W celu zapisania się do Newsletter, Klient zaznacza odpowiedni checkbox na Stronie Internetowej dotyczący zapisania się do Newsletter oraz odpowiedni checkbox o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 

Z chwilą utworzenia Konta Klienta, zostaje zawarta przez Klienta umowa o świadczenie usługi Newsletter, a Sprzedawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.

Klient może również w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie Internetowej podać swój numer telefonu, na który wyraża wolę otrzymywania informacji w ramach usługi Newsletter. 

Wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi Newsletter, wysyłane będą na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do Newslettera. 

Wiadomości SMS wysyłane w ramach tej usługi, wysyłane będą na numer telefonu podany przez Klienta w momencie zapisywania się do Newslettera.

Każdy wysyłany Newsletter zawiera następujące informacje podstawowe:

informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,

temat określający treść Newslettera,

informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

W wiadomościach wysyłanych w formie e-mail, w ramach usługi Newsletter, będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego w całości lub rezygnacji z jednej z form otrzymywania go ( e-mail, SMS) lub zmiany uprzednio wskazanego adresu e-mail, a także link do wypisania się.

Klient może wypisać się z usługi Newsletter, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o których mowa powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: esklep@pieczywo-buczek.pl

Skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

WARUNKI REKLAMACJI

Wszelkie reklamacje wynikające z tytułu świadczenia usługi Newsletter można składać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacje@pieczywo-buczek.pl.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Sprzedawcy drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres przez niego wskazany. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta podany podczas zapisywania do Newsletter,

adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas zapisu do Newsletter),

preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z usługi Newsletter jest:

przedsiębiorca Jan Buczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Jan Buczek”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 31- 752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 9A, NIP 6762142322  REGON  357152450, 

adres elektroniczny: biuro@pieczywo-buczek.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U.2019, poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( "RODO") oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. 

(Dz.U. 2020, poz. 344).

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług Administratora. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej jest niedozwolone.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku konsumentów również ustawy 

o prawach konsumenta.

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniających ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

O treści zmian Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Klient jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres 

e-mail.

Klient może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Klient zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej 

w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020, przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 01.10.2020 r.