0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego „piekarniabuczek.pl

I. DEFINICJE

BUCZEK – przedsiębiorca Jan Buczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Jan Buczek”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 31- 752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 9A, NIP 6762142322 REGON 357152450, tel. 607938881, Adres elektroniczny: biuro@pieczywo-buczek.pl, będący sprzedawcą Produktów na stronie internetowej BUCZEK, przy czym BUCZEK jest również Administratorem danych,

RODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019, poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strona Internetowa – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://piekarniabuczek.pl/, za pośrednictwem której BUCZEK świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów.

Klient – każdy Klient nabywających Produkty w Sklepie Internetowym,

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez BUCZEK, w którym Klient za pośrednictwem Strony Internetowej https://piekarniabuczek.pl/ składa zamówienie na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty, a BUCZEK przyjmuje zamówienie do realizacji za pośrednictwem wybranych przez siebie dostawców.

Produkty – towary oferowane przez BUCZEK w Sklepie Internetowym,

Konto Klienta – oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, baza w systemie teleinformatycznym administratora Sklepu Internetowego, zawierająca dane Klienta, który zarejestrował się na Stronie Internetowej, służąca do realizacji składanych Zamówień w Sklepie Internetowym,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, przy wykorzystaniu możliwości technicznych Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów, sposób płatności oraz termin ich dostawy.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BUCZEK (w tym wykonanie umowy sprzedaży, przyjęcie i realizacja Zamówienia) bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego https://piekarniabuczek.pl/. zwanego dalej „Sklep Internetowy”.
 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest przedsiębiorca Jan Buczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Jan Buczek”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 31- 752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 9A, NIP 6762142322 REGON 357152450, tel. 607938881, Adres elektroniczny: biuro@pieczywo-buczek.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U.2019, poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), łącznie zwane dalej “RODO” oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 344).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług Sklepu Internetowego. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego nie może być anonimowe.
 6. Klient ma możliwość anulowania udzielonych zgód na przetwarzanie danych w określonym na stronie Sklepu Internetowego celu, w odpowiedniej zakładce swojego Konta Klienta. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych zostanie niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do internetu. Dostęp do Sklepu Internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 8. Administrator oświadcza, że Sklep internetowy jest wolny od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnym, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku i w celu realizacji Usług, na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym oraz rozpatrywaniem reklamacji i zwrotów Produktów. Podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu skorzystania z formularza kontaktowego lub w celu rejestracji Konta Klienta.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, adres wskazany do dostawy. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

· złożenia, przyjęcia i realizacji Zamówienia lub Usługi, w Sklepie Internetowym,

· statystycznych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

· marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,

· prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

· wyrażenia przez Klienta opinii o sposobie realizacji Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

· rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przez roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

· realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. rachunkowości i księgowości, realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze,

 1. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach danych osobowych- aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Zamówienia lub Usługi, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

c) poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Unix Storm – Michal Gottlieb (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem http://www.unixstrom.org).

III. INFORMACJE UMIESZCZONE W FORMULARZACH

 1. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. Sklep Internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim za zgodą Klienta, chyba że udostępnienie danych organom państwowym bez wyrażonej uprzednio zgody usprawiedliwione jest przepisami prawa.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu marketingowym.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Sklep Internetowy w tym zakresie współpracuje.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator może wykonywać wobec Klientów usługi marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ( tj. Dz.U. 2019r. poz. 2460) Prawo Telekomunikacyjne, wykorzystując w tym celu adres e-mail lub/oraz numer telefonu kontaktowego Klienta. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora biuro@pieczywo-buczek.pl.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

V. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Sklep Internetowy może zbierać i przetwarzać dane w sposób automatyczny poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez BUCZEK. Więcej na: https://wszystkoociasteczkach.pl/
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności: nazwę strony internetowej, z której pochodzą; pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta oraz unikalny numer, przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklep Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) zapamiętania składu koszyka Klienta w sklepie internetowym,

d) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Sklep Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi , które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 1. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklep Internetowego.
  W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

VI. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klienta podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklep Internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklep Internetowego nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce Klienta,

g) Informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, na podstawie pisemnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
  w oparciu o przepisy RODO.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep Internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywany następującym odbiorcom lub kategorią odbiorców:

· kurierzy / spedytorzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu do domu lub przesyłką pocztową , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kurierowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania,

· podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,

· dostawcy systemu wyrażania opinii – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o usługach Sklepu Internetowego, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system wyrażania opinii na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu opiniującego,

· dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,

· dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

VIII. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

 1. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej i Sklepu Internetowego.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcją.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

PRODUKTY
INFORMACJA O SKLEPIE
ul. Makuszyńskiego 9a
31-752 Kraków
Napisz do nas:
esklep@pieczywo-buczek.pl
© 2023 Buczek
LOGO
lockusermagnifier